جمعه 22 خرداد 1394برچسب:, |پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:, |

وقتی اسم تورا برزبان می آورم انگاردوباره متولد می شوم

وقتی توکنارم باشی دنیارانمی خواهم............

وقتی صدای زمزمه ی تورامی شنوم قلب وروحم باصدای توجاری می شود.

دلم می خواهدوقتی هواسردشد دنبال لباس گرم  نباشم چون آغوش گرم تورادارم.

دوست دارم  همه چیزم مال توباشد فقط تو مال من باشی           

 دوست دارم زیبایی های جهان را باچشمهای توببینم

دوست دارم بادست های گرمت موهای سرم رانوازش کنی.........................................

حاضرم با دنیا بجنگم تاتوراازمن نگیرند                                                                           کلمه ای لایق تومی دانم که به توبگویم

 دوست دارم

  دوست دارم

دوست دارم باگفتن لالاییه توچشم ازجهان ببندم

                                                               توازتمام ستاره های آسمان درخشنده تری

وقتی ازتودورمی شوم قلبم مثل کاغذ تکه تکه می شود

                                                                       تومثل پاکنی هستی که غم و انده را  ازقلبم پاک می کنی

 

ای مادرفداکارم جانم فدایت

 

 سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:, |